Obchodní podmínky prodeje voucherů

Obchodní podmínky prodeje voucherů

 

Obec Trojanovice, č.p. 210, 744 01 Trojanovice, IČ: 00298514, DIČ: CZ00298514 má ve svém majetku a provozuje restauraci a hotel Rekovice, č.p. 2, 744 01 Trojanovice a tímto stanoví podmínky pro využívání voucherů s tím, že

 

"Voucherem" se rozumí poukaz vydaný obcí Trojanovice opravňující držitele voucheru k jeho využití k čerpání služeb restaurace a hotelu Rekovice. Voucher není ceninou, ale potvrzením o zaplacení.

 

"Klientem" se rozumí osoba, která je oprávněným držitelem voucheru a má zájem o jeho uplatnění k čerpání služeb restaurace a hotelu Rekovice.

 

I.

Platnost voucheru

 

1.1. Voucher má danou platnost, která je uvedena přímo na voucheru; není-li tato výslovně uvedena, je voucher platný do 1 roku od jeho vystavení obcí Trojanovice. Podmínkou platnosti je uhrazení ceny voucheru.

 

1.2. Uplynutím této doby platnosti zaniká nárok klienta na jeho využití k čerpání služby restaurace a hotelu Rekovice. Po uplynutí doby platnosti nelze nevyčerpanou částku ani její část proplatit či ji nahradit jinými službami; hodnota voucheru propadá bez náhrady.

 

II.

Nákup voucheru a jeho doručení

 

2.1. Obec Trojanovice vystaví voucher na základě objednávky, ve které klient pravdivě a úplně vyplní požadované údaje a v požadované lhůtě (nejpozději do 7 dnů) uhradí jeho cenu stanovenou obcí Trojanovice.

 

2.2. Cena voucheru může být klientem uhrazena bezhotovostně platební bránou nebo převodem na bankovní účet se správným variabilním symbolem.

 

2.3. Voucher bude klientovi doručen dle jeho požadavku emailem. K vystavení a doručení voucheru bude přikročeno bez zbytečného odkladu po uhrazení jeho ceny.

 

2.4. Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění (voucheru), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se klient využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat obci Trojanovice nejpozději do 14. dne od převzetí voucheru. Není-li prokázán opak, dohodly se strany, že den doručení voucheru emailem je den, kdy byl klientovi odeslán, u voucherů zasílaných poštou pak 3. den od jeho odeslání klientovi.  Klient, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Obec Trojanovice tímto klienta ve smyslu výše uvedeného ustanovení informuje, že v případě využije-li voucher (uplatní jej u restaurace a hotelu Rekovice), ztrácí tím možnost od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. II. odst. 2.4. těchto obchodních podmínek, a přesto voucher na základě zpřístupněných údajů využije nebo jej umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit obci Trojanovice škodu, kterou ji tím způsobí.

 

III.

Podmínky užití voucherů

 

3.1. Každý voucher obsahuje unikátní kód. Kód voucheru je třeba použít při rezervaci ubytování; originál voucheru se pak předloží při čerpání služeb. Úmysl využít k úhradě za služby voucher oznání klient před započetím jejich čerpání.

 

3.2. Voucher není možno vyměnit za hotovost ani jej vrátit; tímto není dotčeno právo dle čl. II. odst. 2.4. těchto obchodních podmínek.

 

3.3. Voucher slouží k jednorázovému čerpání služeb; není možné postupné čerpání hodnoty voucheru. Nevyčerpaná část voucheru zaniká.

 

IV.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci (ADR)

 

Každý klient, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu se s obcí Trojanovice (tedy v případě, pokud se klient domnívá, že jej obec Trojanovice v souvislosti s vystavováním voucherů poškodila nebo nedostála svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.

 

V.

Platnost a účinnost

 

Tyto podmínky pro využití voucherů jsou platné a účinné od 01. 12. 2019.

 

 

 

Hotel Rekovice
Trojanovice 2
744 01

Tel: +420 552 303 956 – rezervace a ubytování
Mob: +420 602 429 836 – manager
E-mail: manager@rekovice.cz

laskavy-humr-logo